Avvikling av fondet FORTE Kreditt

Fra og med 16. mars 2020 har FORTE Kreditt hatt tillatelse til midlertidig å utsette verdiberegning og utbetalinger av innløsninger i fondet, såkalt suspensjon av innløsningsretten. Bakgrunnen for suspensjonen var at markedsforholdene var slik at det var vanskelig å omsette poster. Det var også vanskelig å styre risikoen når innløsninger skulle møtes.


Situasjonen for FORTE Kreditt har ikke bedret seg tilstrekkelig i perioden som er gått etter at den midlertidige suspensjonen trådte i kraft. Styret i Forte Fondsforvaltning har derfor sett seg nødt til å vedta en avvikling av FORTE Kreditt – og Finanstilsynet ga sin tillatelse til avvikling av fondet den 20. mai 2020.
  
Fondet er ikke åpent for tegning og innløsning i avviklingsperioden. 

Hvis du har spørsmål ta kontakt med våre kundekontakter.