Bærekraftsinformasjon

Forte skal være en ansvarsfull og langsiktig fondsforvalter av våre andelseieres midler. Samtidig som vi skaper høyest mulig risikojustert avkastning, skal vi også bidra til bærekraftig utvikling og verdiskapning gjennom å integrere ESG (miljømessige, sosiale og styringsrelaterte) faktorer i alle våre
investeringsprosesser og i driften av selskapet. Forte skal legge vekt på likestilling og mangfold ved rekruttering av nye ansatte. Det er et mål at minst 40 prosent av de ansatte skal være kvinner. I driften av selskapets lokaler skal vi ha fokus på effektiv energibruk. Avfall skal sorteres og resirkuleres for de typer hvor dette kan gjennomføres.