Forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår for Forte Fondsforvaltning AS («Selskapet»)

Disse forretningsvilkårene («Forretningsvilkårene») er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) og lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven) med tilhørende forskrifter. Begrep som er definert i verdipapirhandelloven og verdipaiprfondloven har tilsvarende betydning når de er benyttet i disse vilkår.
Selskapets kunder anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg når kunden etter å ha mottatt vilkårene inngir ordre, inngår avtaler eller gjennomfører handler med Selskapet. 
1. KORT OM FORETAKET
1.1 Kontaktinformasjon


Forte Fondsforvaltning AS
Org. nr. 895 499 382
 
Kjøpmannsgata 32
7011 Trondheim
Tlf. 73 20 22 10

E-post: post@fortefondene.no

1.2. Meddelelser og fullmakter
Kundens skriftlige henvendelser skal sendes pr. e-post, brev, eller annen elektronisk kommunikasjon. Kunden kan i kommunikasjon med Selskapet benytte norsk eller engelsk.
Kunden skal ved etablering av forretningsforholdet meddele Selskapet personnummer/ organisasjonsnummer, adresse, telefonnummer, eventuelle elektroniske adresser samt eventuelle fullmektiger. Det samme gjelder for bankkontoer og verdipapirkontoer i VPS eller annet tilsvarende register. Eventuelle endringer skal straks meddeles Selskapet skriftlig.


 1.3. Hvilke tjenester Selskapet har tillatelse til å yte
Selskapet har konsesjon til å yte følgende investeringstjenester:
– aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt; og 
– investeringsrådgivning.
Selskapets konsesjon er gitt med hjemmel i Lov om verdipapirfond (vpfl.). Selskapets investeringsrådgivning er ikke å anse som uavhengig etter de betingelser som er oppstilt i lovgivningen. Rådgivningen vil i det vesentlige gjelde verdipapirfondsandeler produsert av Forte Fondsforvaltning AS.

Selskapet har også konsesjon som forvalter (nominée) i norske eierregistre.

1.4. Tilsynsmyndighet
Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet. 
Adresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo
https://www.finanstilsynet.no/

2. Hva Forretningsvilkårene gjelder
Forretningsvilkårene gjelder for Selskapets investeringstjenester aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Forretningsvilkårene gjelder også for selskapets forvaltningsvirksomhet, så fremt det passer. Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til særskilte avtaler som inngås mellom Selskapet og kunden. Ved eventuell motstrid mellom slike avtaler som nevnt og Forretningsvilkårene skal avtalene ha forrang.

I tillegg til ovennevnte vil tjenestene som nevnt i punkt 1.3 kunne være regulert av annen relevant lovgivning.

Der kundeforholdet innebærer tjenesten aktiv forvaltning skal kunden inngå en særskilt kundeavtale med Selskapet.

Avtalen inngås skriftlig eller på annet varig medium.

Avtalen skal inneholde Selskapets og kundens vesentlige rettigheter og forpliktelser, herunder alminnelige forretningsvilkår og informasjon om kundeklassifisering.

Partenes forpliktelser kan beskrives med henvisninger til andre dokumenter, f.eks. alminnelige forretningsvilkår.

Der kundeforholdet innebærer tjenesten investeringsrådgivning og kunden er klassifisert som ikke-profesjonell skal Selskapet opplyse kunden om de vilkår som gjelder for ytelsen av tjenesten investeringsrådgivning i god tid før tjenesten ytes, med mindre avtalen etter ønske fra kunden ble inngått ved bruk av fjernkommunikasjon som forhindret Selskapet i å gi informasjonen tidligere.

Selskapet er i tillegg forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk fastsatt for de enkelte markeder.
3. Kundeklassifisering
Selskapet har plikt til å klassifisere sine kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle kunder og profesjonelle kunder. Det er gitt bestemmelser i lovgivningen om hvordan kategoriseringen skal skje. 

Selskapet vil informere alle kunder om hvilken kategori de er klassifisert i. Klassifiseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelsen. Det stilles større krav til blant annet informasjon og rapportering til kunder klassifisert som ikke-profesjonelle enn til kunder klassifisert som profesjonelle.

Videre har Selskapet plikt til å innhente opplysninger om kunden for å vurdere om tjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er egnet for kunden (egnethetstest). Klassifiseringen har betydning for omfanget av testen samt for vurderingen av hva som vil utgjøre «beste utførelse» ved plassering av ordre for kunden, se punkt 6.

Den nærmere angivelse av kundens klassifisering følger av kundeavtalen.

Forretningsvilkårene gjelder for kunder klassifisert som profesjonelle kunder og ikke-profesjonelle kunder. Kunder klassifisert som profesjonelle anses likevel for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, investerings-alternativer, handler og den rådgivning Selskapet yter. 

Profesjonelle kunder kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunde.

Kunden kan anmode Selskapet om å endre kundeklassifiseringen. 

4. Kundens ansvar for opplysninger gitt Selskapet i forbindelse med gjennomføringen av egnethetstesten
For å oppfylle lovkrav om å foreta egnethetstest og for å kunne ivareta kundens interesser, har Selskapet plikt til å innhente opplysninger fra kunder. Kunden forplikter seg til å gi Selskapet fyllestgjørende og korrekte opplysninger om egen finansiell stilling, kunnskap om og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, og investeringsmål som er relevant for de ønskede tjenester og finansielle instrumenter/produkter. Kunden forplikter seg også til å informere Selskapet dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som tidligere er gitt.
Selskapet er forpliktet til å sørge for at innhentet informasjon er oppdatert, og vil derfor periodisk kontakte kunden for å innhente oppdatert informasjon.
Kunden er inneforstått med at Selskapet er berettiget til å legge opplysningene gitt av kunden til grunn for sin vurdering av om tjenesten eller det finansielle instrumentet er egnet for kunden. 

Kunden er videre inneforstått med at Selskapet må gis tilstrekkelige opplysninger for å kunne avgjøre om tjenesten eller det finansielle instrumentet/produktet er egnet for kunden. Dersom Selskapet ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil kunden bli informert om at den aktuelle tjenesten eller instrument ikke kan ytes.

5. Risiko
Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.

Alle handler kunden selv gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Selskapet ved utøvelse av investeringsrådgivning, skjer etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Hvor Selskapet yter investeringsrådgivning påtar Selskapet seg under enhver omstendighet intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis fraviker de råd Selskapet har gitt. Selskapet garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel.

Kunden må selv evaluere risikoen forbundet med det aktuelle instrument og marked i forbindelse med inngåelse av avtale om investeringstjenesten aktiv forvaltning. For kunder som har inngått avtale om aktiv forvaltning, vil Selskapet med utgangspunkt i Selskapets investeringsmandat som er en del av kundeavtalen, etter eget skjønn beslutte og plassere ordre for porteføljen for kundens regning og risiko. Selskapet garanterer ikke noe bestemt utfall for forvaltningen av kundens portefølje.

6. Retningslinjer for plassering av ordre
Selskapet vil søke å sikre kunden best mulig betingelser ved plassering av ordre på vegne av kunden. 
Selskapet har utarbeidet retningslinjer for plassering av ordre. 
Handler vil bli gjennomført i overensstemmelse med disse retningslinjene med mindre kunden har gitt spesifikke instruksjoner om hvordan handelen skal gjennomføres.
Ordren vil i så tilfelle utføres i tråd med slik instruksjon. 

Ved plassering av ordre på vegne av kunden forbeholder Selskapet seg rett til å aggregere denne ordren med tilsvarende ordre på vegne av andre kunder.

7. Selskapets rapportering om utførte tjenester og kundens reklamasjon
Selskapet skal gi kunden periodevise skriftlige oversikter over forvaltningen på kundens vegne. Slike rapporter vil bli sendt kunden i henhold til avtale med kunden og minimum hver tredje måned. For porteføljer forvaltet gjennom avtale om aktiv forvaltning vil verdifall på 10 % eller mer bli rapportert.
Dersom kunden krever det skal Selskapet gi kunden informasjon om utførte transaksjoner for hver enkelt transaksjon i porteføljen. Slik informasjon skal inneholde vesentlige opplysninger om transaksjonen og være skriftlig. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig på Selskapets tilpassede internettside.
Selskapet skal gi kunden opplysninger som gjør det mulig for kunden å vurdere Selskapets forvaltningsresultat.
Opplysningene kan gis i form av et uavhengig mål, for eksempel en referanseindeks, som er tilpasset kundens investeringsmål og de finansielle instrumenter som inngår i kundens portefølje. Nærmere bestemmelser om dette følger av kundeavtalen.
Nærmere bestemmelser om rapportering om utførte tjenester, tapsrapportering og øvrige opplysninger fra Selskapet om den diskresjonære forvaltningen følger av kundeavtalen, jf. punkt 2.
Kunden skal straks etter mottak av periodisk rapport kontrollere denne, og umiddelbart gi melding til Selskapet dersom kunden vil påberope seg at forvaltningen er utført i strid med investeringsmandatet. Dersom kunden ikke reklamerer uten ugrunnet opphold etter at den periodiske rapporten er mottatt, anses reklamasjonsretten som bortfalt.
For ikke-profesjonelle kunder som mottar investeringsrådgivning skal det utarbeides egnethetsrapport som skal sendes til kunden før foretaket gjennomfører transaksjonen. Egnethetsrapport skal likeledes sendes kunden så snart som mulig der investeringsrådgivningen ikke resulterer i at foretaket legger inn transaksjon på vegne av kunden, herunder at investeringsrådet innebærer at ingen transaksjoner bør foretas i porteføljen.

8. Angrerett
Ved handel i finansielle instrumenter er det ikke angrerett etter angrerettloven av 20.06.2014.

9. Handel i utlandet, herunder oppbevaring av kunders aktiva
Ved handel med og oppgjør av utenlandske finansielle instrumenter kan det gjelde avvikende handelsregler, samt oppgjørs- og leverings-betingelser.
Oppbevaring av kundens finansielle instrumenter i utenlandske verdipapirregistre vil effektueres i henhold til lokal rett, noe som normalt innebærer at de finansielle instrumentene registreres på en såkalt «forvalterkonto».
Kunden er innforstått med at oppbevaring og handel med finansielle instrumenter i utlandet kan innebære at Selskapet benytter utenlandske banker, meglere og oppgjørsagenter samt oppgjørssentraler mv. Det vil avhenge av regelverket i det aktuelle land hvor de finansielle instrumentene oppbevares og handelen foretas hvordan klientmidler skal behandles og hvordan de enkelte transaksjoner og oppgjør gjennomføres, herunder om det er levering mot betaling. Disse regler vil kunne være forskjellig fra det regelverk som gjelder i Norge. Herunder kan regelverk for mislighold begått av børser, meglere, og oppgjørssentraler mv. være annerledes. Kunden vil selv bære risikoen for egne aktiva overført til disse banker, meglere, agenter, børser, oppgjørs-sentraler mv., når overføringen skjer for å oppfylle avtale om aktiv forvaltning.

10. Utøvelse av eierrett
Kunden skal selv utøve eierrettighetene knyttet til porteføljens beholdning, med mindre Selskapet gis skriftlig fullmakt i det enkelte tilfelle.
Selskapet skal påse:
– at Kunden godskrives det utbytte eller de renter som utbetales på porteføljens finansielle instrumenter.
– at Kunden godskrives uttrukne beløp.
– at Kunden, dersom det gjennomføres en fondsemisjon eller deles ut utbytteaksjer, godskrives disse.
– at Kunden ved nyemisjoner i porteføljens finansielle instrumenter godskrives tegnings-retter og at disse benyttes i den grad Selskapet anser dette for forsvarlig under hensyntagen til retningslinjene for forvaltningen. Selskapet skal realisere overskytende eller ubenyttede tegningsretter.
– at Kunden ved innløsning, oppkjøp, fusjon eller fisjon godskrives de kontantbeløp som utbetales eller de finansielle instrumenter som utdeles. Det samme gjelder ved eventuell konvertering av et finansielt instrument til et annet.
– at andre økonomiske eller andre typer rettigheter som tilfaller eieren av porteføljens finansielle instrumenter godskrives Kunden.
Kunden er selv ansvarlig for å ivareta sine interesser ved eventuell likvidasjon, gjeldsforhandlinger eller konkurs som berører porteføljens beholdning. Kunden er videre selv ansvarlig for å overholde relevante regler om meldeplikt og flaggeplikt. 

11. Oppbevaring av kunders aktiva – klientkonti, tilbakeholdsrett og verdi papirfinansiering
Selskapet vil sikre at kundens aktiva holdes adskilt fra Selskapets egne aktiva og så langt mulig beskyttes mot Selskapets øvrige kreditorer.
Kundens finansielle instrumenter vil, dersom disse er registrert i VPS eller liknende verdipapirregister, bli overført til kundens konto i dette register. Dersom det finansielle instrumentet ikke er registrert, vil det bli oppbevart i depot hos bank eller annen depositar. Dersom register, bank eller annen depositar går konkurs, vil kundens finansielle instrumenter normalt være beskyttet ved separatistrett.

Selskapet påtar seg intet ansvar overfor kunden for de aktiva som er overført til kundekonti hos tredjepart (herunder samlekonti), forutsatt at slik tredjepart er valgt i henhold til gjeldende rett og Selskapet ellers har oppfylt alminnelig krav til aktsomhet. Dette vil også gjelde dersom tredjepart blir insolvent eller går konkurs. For ytterligere informasjon om ansvarsfraskrivelser, se punkt 13.

For handel i utenlandske markeder gjelder særskilte regler, jf. punkt 9.

Selskapet har sikkerhetsrett eller annen tilbakeholdsrett, herunder motregningsrett, knyttet til kundens finansielle instrumenter eller midler. Nærmere bestemmelser om dette følger av kundeavtalen.

12. Lydopptak og annen dokumentasjon
Selskapet foretar lovpålagt lydopptak av telefonsamtaler i forbindelse med investeringstjenestene – herunder samtaler som er ment å føre til at det ytes investeringstjenester. Lydopptak, sms, e-post og lignende vil bli oppbevart av Selskapet i en periode som samsvarer med gjeldende lovgivning beregnet fra opptaksdag og vil normalt bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden. Lydopptak med den enkelte kunde vil kunne gjenfinnes ved søk blant annet på tidspunkt for samtalen, telefonnummer og ansatt i Selskapet. Selskapet kan bli pålagt å utlevere informasjonen til offentlige myndigheter og andre som kan kreve dette med hjemmel i lov. I tillegg vil informasjonen kunne bli utlevert til Finansklagenemda, blant annet i forbindelse med klagesaker fra Kunden, jfr. Forretningsvilkårene punkt 22.

Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn telefon ved ytelse av investeringstjenestene vil bli oppbevart iht. gjeldende rett.

Selskapet vil på forespørsel fra kunden gjøre lydopptak og annen dokumentasjon tilgjengelig for kunden. Kunden kan få nærmere informasjon om fremgangsmåten ved å kontakte Selskapet.

13. Ansvar og ansvarsfritak
Selskapet er ikke ansvarlig dersom en uegnet tjeneste ytes som følge av at kunden har gitt Selskapet ufullstendige eller uriktige opplysninger, med mindre Selskapet forstod eller burde ha forstått at opplysningene ikke var korrekte jf. punkt 4.

Selskapet påtar seg intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres kunden som følge av at kundens avtale(r) med tredjemann helt eller delvis faller bort eller ikke blir riktig oppfylt.

Selskapet eller dets ansatte er for øvrig ikke ansvarlig for kundens tap så lenge Selskapet eller dets ansatte har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der Selskapet har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil Selskapet eller dets ansatte kun være ansvarlig for disse medhjelperes handlinger eller unnlatelser dersom Selskapet ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere som nevnt i forrige punktum er benyttet etter ordre eller krav fra kunden, påtar Selskapet seg intet ansvar for feil eller mislighold fra disse.

Selskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Selskapets kontroll, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett mv., brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter.

Selskapet er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- eller verdipapiroppgjøret er suspendert eller opphørt som følge av forhold utenfor Selskapets kontroll.

14. Tilbakeholdelse av skatter mv.

Ved handel i utenlandske markeder kan Selskapet i henhold til lov, forskrift eller skatteavtale være pålagt å holde tilbake beløp tilsvarende ulike former for skatter eller avgifter. Det samme kan gjelde for handel i Norge på vegne av utenlandske kunder.

Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan Selskapet foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløp og holde dette beløpet tilbake. Når endelig beregning foreligger fra kompetent myndighet, skal eventuelt for mye tilbakeholdt skatt utbetales kunden så snart som mulig. Det vil være kunden som har plikt til å fremskaffe den nødvendige dokumentasjon for dette og for at dokumentasjonen er korrekt.

15. Interessekonflikter
Selskapet er forpliktet til å treffe alle egnede tiltak for å identifisere og hindre eller håndtere interessekonflikter mellom Selskapet og kundene og kundene i mellom.

Selskapet har retningslinjer og regler for å sikre at virksomhetsområdene i Selskapet opererer uavhengig av hverandre slik at interessekonflikter unngås.

Selskapet har videre en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Selskapets interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Selskapet. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder. Dersom interessekonflikter ikke kan unngås eller det foreligger en risiko for at kundens interesser skal bli skadelidende på grunn av en interessekonflikt, vil Selskapet informere kunden om interesse-konfliktens generelle karakter og/eller årsaken til interessekonflikten. Kunden skal videre opplyses om de tiltak Selskapet har iverksatt for å redusere interessekonfliktene. Dette vil skje før den aktuelle tjenesten gjennomføres.

Dersom Selskapet har en særlig interesse ut over den alminnelige inntjening, f.eks. som følge av egne posisjoner av et visst omfang i de finansielle instrumenter rådgivningen gjelder, vil det bli opplyst om denne interesse. Dette, samt de særskilte taushetspliktsbestemmelser som gjelder, kan medføre at Selskapets ansatte som har kontakt med kunden kan være forhindret fra å benytte eller ikke kjenner til informasjon som foreligger i Selskapet og som kan være relevant for kundens investerings-beslutninger. I enkelte tilfeller vil kundens kontaktperson(er) i Selskapet ikke ha anledning til å utøve rådgivning med hensyn til bestemte investeringer.

Selskapet kan i slike tilfeller ikke begrunne hvorfor det ikke kan gi råd eller utføre en bestemt ordre.

Forte Fondsforvaltning AS har utarbeidet en skriftlig instruks for å identifisere, håndtere og forebygge interessekonflikter mellom Selskapet og kunden, og kundene i mellom.

16. Sikkerhetsstillelse
Selskapet er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond.
Sikringsfondet skal gi dekning for krav som skyldes dets medlemmers manglende evne til å tilbakebetale penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmene i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester og/eller visse tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil kroner 200.000 per kunde.

Sikkerheten dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører Selskapet, når slike forhold har forårsaket Selskapets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av Selskapets økonomiske situasjon. Sikkerheten dekker heller ikke krav fra finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning, pensjonskasser og pensjonsfond, samt fra eventuelle konsernselskaper til Selskapet.

17. Tiltak mot terrorfinansiering og hvitvasking av penger
Ved etablering av kundeforhold skal kunden gjennom legitimasjonskontroll mv. dokumentere sin identitet samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at Selskapet til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til regler som følge av tiltak mot hvitvasking av penger, slik disse til enhver tid gjelder.

Kunden er kjent med at man uoppfordret og uten ugrunnet opphold skal gi Selskapet melding om endringer i kundeforholdet, som endringer i personalia, reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Selskapet skal også kontrollere eksisterende kunder og undersøke mistenkelige transaksjoner. Kunden er kjent med at Selskapet er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

18. Opplysningsplikt overfor myndigheter og andre
Selskapet vil ved uaktet lovbestemt taushetsplikt gi informasjon om kunden, kundens transaksjoner, innestående på klientkonto og annet til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i medhold av gjeldende rett.

Kunden anses å ha samtykket i at opplysninger som er undergitt taushetsplikt også kan gis til de markedsplasser, oppgjørssentraler o.l. som måtte kreve dette i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt for disse organer.

19. Endringer
Selskapet forbeholder seg rett til å endre Forretningsvilkårene. Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta melding om endringer per e-post dersom kunden har oppgitt e-post adresse til Selskapet.

Andre endringer trer i kraft fra det tidspunktet de er publisert på Selskapets internettside. Endringer vil ikke ha virkning for handler, transaksjoner mv. som er inngitt eller gjennomført før tidspunktet for meddelelsen av endringene.

20. Tolkning
I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal Forretningsvilkårene ha forrang.
I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid gjelder.
Vedrørende forholdet mellom Forretningsvilkårene og øvrige avtaler inngått mellom Selskapet og kunden, se punkt 2.

21. Klagebehandling
Eventuelle klager av alvorligere art bør meddeles skriftlig til Selskapet, selv om en innledende kontakt kan skje muntlig. Klagen kan kombineres med krav om økonomisk erstatning dersom kunden har lidt et økonomisk tap på grunn av feilaktig utførelse/håndtering fra Selskapets side. Tap på grunn av negativ verdiutvikling på verdipapirporteføljen som følge av en generell negativ markedsutvikling er ikke gjenstand for økonomisk erstatning.

For privatpersoner er det også mulig å henvende seg til Finansklagenemnda, telefon 23 13 19 60, eller via Internett www.finansklagenemnda.no. Behandling i Finansklagenemnda er gebyrfri.

22. Behandling av personopplysninger
Selskapet, ved leder, er behandlingsansvarlig etter Personopplysningsloven og personvern-forordningen.

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

Selskapet foretar innsamling, lagring og behandling av personopplysninger på Kunden. Formålet med behandlingen er blant annet å drive verdipapirfondsforvaltning, markedsføring av verdipapirfond og oppfylle pålegg i medhold av lov.

Selskapet er forpliktet ved lov til å registrere visse typer personopplysninger på Kunden, slik som for eksempel navn, fødsels- og personnummer og adresse. Formålet med behandlingen av personopplysninger er gjennomføring av de avtaler som inngås mellom Selskapet og kunden, administrasjon, fakturering/oppgjør samt markedsføring av investeringsprodukter og -tjenester.
Selskapet har adgang til å sende kunden elektronisk markedsføring, men kunden kan når som helst reservere seg mot dette.

Selskapet har en berettiget interesse i å bruke databehandlere til å utføre oppgaver knyttet til løpende drift og forvaltning Selskapet og databehandleren utveksler relevante personopplysninger for dette formålet. Selskapet skal inngå databehandleravtaler.

Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter, og har en forpliktelse til å utlevere disse opplysningen, uten hinder av den lovbestemte taushetsplikten ansatte i Selskapet er underlagt.

Kunden kan be om informasjon om hvilken behandling Selskapet foretar, og hvilke opplysninger som er registrert. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, 

Personopplysninger slettes når formålet med behandlingen er gjennomført. 

Mer informasjon om personvern og utøvelse av Kundens rettigheter finnes i Selskapets personvernerklæring på www.fortefondene.no 

23. Verneting – lovvalg – tvisteløsning
Tvister i forholdet mellom kunden og Selskapet, herunder tvister som står i forbindelse med Forretningsvilkårene skal løses etter norsk rett med Trøndelag tingrett som (ikke-eksklusivt) verneting.

Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra Selskapet i relasjon til sine forpliktelser overfor Selskapet, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lover eller regler. 

24. Språk
Selskapets forretningsspråk er norsk.
Kunden kan i kommunikasjon med Selskapet benytte norsk eller engelsk.