Politisk eksponerte personer (PEP)

Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.

Regler om politisk eksponerte personer (“PEP”) er inntatt i hvitvaskingsloven.
For PEP skal forsterket kundekontroll anvendes i alle tilfeller. 

En PEP er en person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som
1.           statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
2.           medlem av nasjonalforsamling
3.           medlem av styrende organ i politisk parti
4.           medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
5.           medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
6.           ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
7.           medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
8.           direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Med «nært familiemedlem» menes:
foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn,
samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Med «kjent medarbeider» menes en fysisk person som er kjent for å:

1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.

Den forsterkede kundekontrollen skal gjennomføres i minst ett år etter at den politisk eksponerte personen avsluttet stillingen eller vervet.